ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบแห่งรัฐ และ คณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะตรวจสอบแห่งรัฐ และ คณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว Lao Holding State Enterprise (LHSE) จำนวน 14 ท่าน นำโดย ท่านอุทัย พิดสะวง รองอำนวยการรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว และ กรรมการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ จุดชมวิว อาคารหงคำไซยาคาร และเข้ารับชมวีดีโอของบริษัทเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆ ได้แก่

การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารจัดการงานเหมือง, การพัฒนาชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO14001: 2015 พร้อมกันนี้ ทางคณะได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาจากอดีตถึงปัจจุบัน ณ ห้องนิทรรศการ อาคารหงคำไซยาคาร โดยน้องๆ นักเรียน ที่เป็น Junior Guide ประจำอาคารหงคำไซยาคาร เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลโครงการฯ กับทางคณะ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีไหว้ครู ดนตรีลาวเดิม โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์หงสา


เมืองหงสา ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์หงสา จัดพิธีไหว้ครู ดนตรีลาวเดิม ขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ สโมสรของโรงเรียน โดยท่านคำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา เป็นประธานในพิธีฯ ไฟฟ้าหงสา นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, นายลิขิต พงศ์พงัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทฯ, คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากพิธีไหว้ครู

ได้มีการแสดงดนตรีลาวเดิม และแสดงการฟ้อนรำ จากน้องๆนักเรียน อีกด้วย วงดนตรีลาวเดิม โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์หงสา ได้ริเริ่ม, บริหารงาน, และจัดหางบประมาณสนับสนุนโดยนายลิขิต พงศ์พงัน และบรรดาภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมส่งเสริมศิลปะทางดนตรี และอนุรักษ์ วัฒนธรรมลาว ให้คงอยู่สืบไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผลงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผลงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ ณ ห้องประชุมอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยในห้องประชุม ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวเปิดการตรวจประเมินฯ มีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำเสนอผลงานผ่านวิดีทัศน์ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ โดยการตรวจประเมิณฯของคณะกรรมการ ใช้วิธีการตรวจประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ขั้นตอนการตรวจประเมินฯ ใช้วิธีการถ่ายทอดสด (Live) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผลงานหรือสัมภาษณ์ผู้รับบริการ โดยบรรยายสรุปและรับชมสภาพพื้นที่ผ่านระบบ Zoom Meeting ในพื้นที่บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จาก 5 จุดการประเมิน คือ 1)ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม : นาขั้นบันได 2)สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน : โฮมสเตย์ 3)ร่วมมือสร้างรายได้ : กาแฟดูแลป่า 4)ต่อยอดสู่ความยั่งยืน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5)ขยายผลสร้างเครือข่าย : บูรณาการทุกภาคส่วน จากตัวแทนของชุมชนบ้านห้วยโทน มีนายศุภัทรพงศ์ ศุทธกูลการณ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยโทน เป็นผู้นำเสนอและสรุปภาพรวมผลงานต่างๆ ของชุมชนบ้านห้วยโทน

โดยการตรวจประเมินฯในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆของชุมชนบ้านห้วยโทน เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนบ้านห้วยโทน ในครั้งนี้ด้วย อนึ่ง ชุมชนบ้านห้วยโทน เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า” ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาทางบริษัท ไฟฟ้าหสา จำกัด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดและทีมงานสำนักงานน่าน ได้เข้าไปร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า” โดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ของชุมชนบ้านห้วยโทน โดยกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การสร้างฝายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ จนชาวบ้านในพื้นที่สามารถผันน้ำส่งไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และมีพืชปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ก่อเกิดรายได้ในชุมชนตลอดปี ประกอบด้วย พริกหวาน, มะเขือเทศโทมัส รวมถึงกาแฟที่มีคุณภาพดี ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาดีขึ้นเรื่อยมา เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนโดยเกิดการรวมกลุ่มการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้ทางชุมชนบ้านห้วยโทนสามารถยกระดับการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการดูแลรักษาป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการดำเนินงาน โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ (อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) นายอนุชา ธนะเพทย์ แกนนำกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นำโดย นายทวีศักดิ์ นันท์ชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน” มีนายอิทธิพล อิ่นทา ผู้ใหญ่บ้านฮากฮาน และชาวบ้านฮากฮาน ให้การต้อนรับคณะฯ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนบ้านฮากฮาน พร้อมกับการฟื้นฟูและดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์พร้อม อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน มีป่า มีน้ำ มีดิน ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่อาชีพเกษตรกร 2.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำสู่พื้นที่ทำกิน 3.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ซึ่ง “โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน” เป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม และนำเอานวัตกรรมแบบใหม่เข้ามาช่วยวางแผนการพาะปลูก

ใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงเพื่อความประหยัดในการบริหารจัดการระบบน้ำบนสันเขา มีการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อผันน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีตันทุนสูงและลดการใช้สารเคมี หวังผลให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น ไม่บุกรุกป่าขยายพื้นที่ทำกินและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวคล้อม ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาดีขึ้น เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อส่งผลให้ทางชุมชนบ้านฮากฮานสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง และเป็นการรำลึกถึง

วันก่อตั้ง “กรมศุลกากร” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน์” เพื่อจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมศุลกากร” จนถึงปัจจุบันนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิ พิธีไหว้สักการะศาลเจ้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านศุลกากรทุ่งช้าง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการ พร้อมลงนามความร่วมมือฯ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไช สปป.ลาว เชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการ พร้อมลงนามความร่วมมือฯ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไช สปป.ลาว เชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีนายหัสนัย แก้วกุล กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และนายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่านให้การตอนรับต้อนรับคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยนายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและคณะ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งเดินทางมาประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-ลาว ระหว่าง จังหวัดน่าน แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช โดยการประชุมในครั้งนี้ทางประเทศไทยและสปป.ลาว

ได้หารือและมีข้อเสนอร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 12 ข้อ ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ พิธีสาร และการขออนุญาตข้ามแดน (Visa on Arrival) ทางการไทยเสนอให้ผลักดันเส้นทางเข้าพิธีสาร การลดภาษี ส่วนทางลาวนั้นมีพื้นติดชายแดนไทยทาง จ.น่าน 2 ด่าน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมมือในการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงระบบโลจิสติกใน 4 ด่านสากลของลาวและเส้นทาง 2Wและ2E ให้สะดวกมากขึ้น วางแผนปรับปรุงและยกระดับเส้นทางไปยังประเทศที่สาม 2) ข้อเสนอในการซื้อสินค้า หน่อไม้ กาแฟ