การประปา นครหลวง สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยหาด มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 2กรกฏาคม 2565 บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดย นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านห้วยหาดได้ร่วมกันต้อนรับ

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายมานิต ปานเอม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะ ในครั้งนี้คณะการประปานครหลวงได้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนบ้านห้วยหาดมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค

และครั้งนี้นำโดยท่านพระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำและเจ้าคณะอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านได้ร่วมจัดกิจกรรมการบวชป่า ปลูกป่า ในพื้นที่ป่าชุมชน ภายใต้โครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งอาหาร ไม้ผลพื้นบ้าน แหล่งสมุนไพร ฟื้นฟูระบบนิเวศน์โดยรอบชุมชน

ร่วมกันรักษา สืบสาน ต่อยอด จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ดิน น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ที่ส่งต่อให้คนกลางน้ำ ปลายน้ำ ได้รับประโยชน์จากคนต้นน้ำให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป