หน่วยงาน One Home พม จังหวัดน่าน ร่วมกับ อบต.ไชยวัฒนาเปิดการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน นางจิรนันท์ ชัยรัตน์คำโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เปิดการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรรมการสภาเด็กเยาวชน เพื่อคัดเลือกจัดตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ในฐานะคณะทำงานหน่วยงาน พม.one Home น่าน ได้บรรยายพิเศษ เพื่อการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมบูรณาการกับ กระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกจังหวัดแจ้ง อบต. เทศบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ขึ้น


ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนกับ “การปลูกต้นไม้” ที่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ


โดยกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับ โดยดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

โดยคำนึงถึงหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาคมในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อประชาชนในพื้นที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมไทยและเป็นกลไกหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงและความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งพลังเด็กและเยาวชนเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่มิใช่เป็นเพียงอนาคตของชาติ แต่เป็นปัจจุบันของชาติ ที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์