ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผลงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผลงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ ณ ห้องประชุมอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยในห้องประชุม ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวเปิดการตรวจประเมินฯ มีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำเสนอผลงานผ่านวิดีทัศน์ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

“ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ โดยการตรวจประเมิณฯของคณะกรรมการ ใช้วิธีการตรวจประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ขั้นตอนการตรวจประเมินฯ ใช้วิธีการถ่ายทอดสด (Live) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผลงานหรือสัมภาษณ์ผู้รับบริการ

โดยบรรยายสรุปและรับชมสภาพพื้นที่ผ่านระบบ Zoom Meeting ในพื้นที่บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จาก 5 จุดการประเมิน คือ 1)ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม : นาขั้นบันได 2)สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน : โฮมสเตย์ 3)ร่วมมือสร้างรายได้ : กาแฟดูแลป่า 4)ต่อยอดสู่ความยั่งยืน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5)ขยายผลสร้างเครือข่าย : บูรณาการทุกภาคส่วน จากตัวแทนของชุมชนบ้านห้วยโทน

มีนายศุภัทรพงศ์ ศุทธกูลการณ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยโทน เป็นผู้นำเสนอและสรุปภาพรวมผลงานต่างๆ ของชุมชนบ้านห้วยโทน โดยการตรวจประเมินฯในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆของชุมชนบ้านห้วยโทน เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนบ้านห้วยโทน ในครั้งนี้ด้วย อนึ่ง ชุมชนบ้านห้วยโทน เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า” ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาทาง

บริษัท ไฟฟ้าหสา จำกัด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดและทีมงานสำนักงานน่าน ได้เข้าไปร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า” โดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ของชุมชนบ้านห้วยโทน โดยกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การสร้างฝายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ จนชาวบ้านในพื้นที่สามารถผันน้ำส่งไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และมีพืชปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ก่อเกิดรายได้ในชุมชนตลอดปี ประกอบด้วย พริกหวาน, มะเขือเทศโทมัส รวมถึงกาแฟที่มีคุณภาพดี ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาดีขึ้นเรื่อยมา

เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนโดยเกิดการรวมกลุ่มการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้ทางชุมชนบ้านห้วยโทนสามารถยกระดับการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการดูแลรักษาป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี