องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดทำ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล ณะราศรี ปลัดอวุโสอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยเอกอรรณพ เนตรทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพงพญา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่ออนุรักษ์พันธ์ปลาไทยหายาก อนุรักษ์แหล่งผลิตทรัพยากรธรรมชาติในการบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการลดถอยของทรัพยากรน้ำ และพันธุ์ปลาไทยหายาก

ซึ่งได้กำหนดให้มี “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น” ซึ่งเป็น
หนึ่งในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพงพญา จึงได้มีแนวคิดภายใต้ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของท้องถิ่น เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น (พันธุ์ปลาไทยหายาก )
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นให้มีอาชีพตามวิถีชีวิตชาวบ้าน 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์น้ำ (พันธุ์ปลาไทยหายาก) โดยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องของการอนุรักษ์พันธ์ุปลาเลียหิน (ปลามัน)

ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาไทยหายาก และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปล่อยปลาเลียหิน (ปลามัน) จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่ธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลดงพญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุปลาไทยหายาก คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ต่อไป

และกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในนามภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้ด้วย