ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมผู้บริหาร เข้าคาราวะท่านพงสะหวัน สิดทิวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี และคณะการนำแขวง

ภายหลังที่รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายเปิดประเทศ ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณอำนาจการปกครองแขวง ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเป็นปกติ และอวยพรปีใหม่ ปี 2565

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
“บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันเด็กน้อยสากล และวันสากลลบล้างการใช้แรงงานเด็ก”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เมืองหงสา เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันเด็กน้อยสากล และวันสากลลบล้างการใช้แรงงานเด็ก

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องคุ้มครองเด็ก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว ให้กับทั้ง 3 เมือง รวมมูลค่า 12,075,000 กีบ (ประมาณ 30,000 บาท) โดยมีนายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นหัวหน้า

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 3
“ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า คว้ารางวัลจากงาน BANPU Metaverse Innovation Convention Awards”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BANPU Metaverse Innovation Convention Awards”เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกบริษัทในเครือบ้านปู ได้คิดค้นผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีงานประกาศผลการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีโครงการของบริษัทในเครือบ้านปูเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 32 ทีม ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ส่งโครงการเข้าประกวดคือ Improvement the Electrohydraulic Control System of Hongsa Power Plant ได้รับรางวัลระดับ BAND III รวมถึงรางวัล Popular Vote เป็นรางวัลพิเศษ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด คือ นายทินกร หินเดช ตำแหน่ง Division Manager – Steam Turbine, Generator and EC&I Maintenance และ นางสาวณิชา จึงนิจนิรันดร์ ตำแหน่ง Section Manager – Power Plant Planning โครงการImprovement the Electrohydraulic Control System of Hongsa Power Plant เป็นความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหา Hydraulic Control System ของระบบกังหันไอน้ำ ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าภายใต้ ensure safe and smooth operation โดยได้ผ่านการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถลดการสูญเสียรายได้ของโรงไฟฟ้าจากปัญหา Hydraulic Control System ที่ใช้วาล์วควบคุมกังหันไอน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ จนได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากนั้น ความสำเร็จของฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ยังสอดคล้องกับกับ CORE VALUE “Banpu Heart and HPC’s CARE” อีกด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมทางไกล โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมการประชุมทางไกล โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุม เป็นการพบปะหารือ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน และให้ข้อคิดในอนาคตจะต้องมี 3 เสาหลัก ดังนี้ 1.โรงเรียนมีคุณภาพ 2.สำเร็จอย่างมีคุณภาพ 3.ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1.การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้วินัย คุณธรรม จริยธรรม 4.การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 5.การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ แก่ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

โดยการประชุมทางไกล โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ มี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน / ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง / ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา / ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง / ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนในโครงการฯ และคณะอาสาสมัคร ทั้ง 3 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีโดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

โดยในที่ประชุม เป็นการหารือและพิจารณาในเรื่อง มาตรการผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ของด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (สำนักงานจังหวัดน่าน) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านรถไฟฟ้าความเร็วสูง

การเชื่อมโยงการค้าชายแดนร่วมกันไปยังประเทศที่สาม (หอการค้าจังหวัดน่าน) การส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน)
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว / การประชุม / การศึกษาการตลาดท่องเที่ยวร่วมกัน (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน)
ความร่วมมือด้านวิชาการ การเกษตรกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงดินสำหรับการเกษตร การเลี้ยงวัว และผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมหารือ ระหว่างจังหวัดน่าน แขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไชย (สปป.ลาว) ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 นี้ ต่อไป