ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2565

Hongsa Explore : “2022 Hongsa Power Supplier Open House”

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดงาน “2022 Hongsa Power Supplier Open House” ออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. – 11:00 น. ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยการร่วมกันทำงานระหว่างแผนกจัดซื้อ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อการแนะนำธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของ Supplier ในระดับสากล ในที่ประชุมได้มีตัวแทนจากหน่วยงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายวชิรศักดิ์ สุวรรณชาตรี Deputy Director – Mine Management Performance and Commercial ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ, นายโรบิน เอซ แมนโดนซา ซามอนเต้ Section Manager – Technical Services and Performance Mechanical ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของฝ่ายปฏิบัติการเหมือง, นายสุรวุฒิ โกสินตระกูลชัย Director – Power Plant Operation ให้ข้อมูลด้านการเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า นางสาวพรรณนิภา เกียรติบำรุง Procurement Technical (Equivalent to Division Manager) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของแผนกจัดซื้อ

ในการจัดครั้งนี้ มีกลุ่ม บริษัท Supplier ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 231 บริษัท จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และ เยอรมนี ซึ่งผลจากการจัดในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล และจะเป็นการสร้างทางเลือกเพิ่มขึ้น ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือการจัดจ้างงานบริการต่างๆ เพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองแผนงานของบริษัทต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด โดยบ้านห้วยหาด เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนบ้านห้วยหาด ได้เริ่มดำเนิการ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ การปลูกพืชผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ การพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ภายใต้โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมบ่อดินปั้น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการอย่างเป็นระบบ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และชุมชนบ้านห้วยหาด ยังได้ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยหาด มีการวางระบบท่อส่งน้ำ เพื่อผันส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ และนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลา จนชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดผลแห่งความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวต่อไป และยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เดินหน้าขับเคลื่อนงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และจัดการหนี้ชำระหนี้แทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย อีก 15 ราย กว่า 4.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน โดยมีนายสำเริง แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

สำหรับการประชุมมีเนื้อหาสำคัญพอสรุปสังเขป ดังนี้ ในเดือนพฤษภาคมนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์ฯ จำนวน 4 สหกรณ์ 15 ราย 25 บัญชี มูลหนี้ 4.8 ล้านบาท สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย (เสียชีวิต) โดยมีผู้จัดการมรดก เป็นผู้รับมอบ จำนวน 2 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน และเนื้อที่ 3 งาน 40 ตารางวา ตามลำดับ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.12 แสนบาท โดยใช้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมาย ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ชำระคืนเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามสัญญาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบหลักประกันคืนให้เกษตรกร เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปคณะอนุกรรมการเห็นชอบการพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยกลุ่ม สกท.พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร อ.เวียงสา-น่าน โครงการที่เสนองบกู้ยืม โครงการเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เสริมเพิ่มรายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 142 คน รวมทั้งสิ้น 27 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้รับยื่นเสนอโครงการขององค์กรเกษตรกรประเภทโครงการงบกู้ยืม และได้ลงไปพัฒนาปรับปรุงและความเป็นไปได้ของแผนและโครงการฯ พร้อมอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน รวมทั้งตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนหรือโครงการฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุน ระยะเวลาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะได้ส่งโครงการดังกล่าว เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาต่อไปการพิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2565 โดยคณะอนุกรรมการเห็นชอบ การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2565 จำนวน 5 ราย 9 บัญชี มูลหนี้ 2.8 ล้านบาท