ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ

ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด โดยบ้านห้วยหาด เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนบ้านห้วยหาด ได้เริ่มดำเนิการ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ การปลูกพืชผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ การพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ

ภายใต้โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมบ่อดินปั้น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการอย่างเป็นระบบ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และชุมชนบ้านห้วยหาด ยังได้ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยหาด มีการวางระบบท่อส่งน้ำ เพื่อผันส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ และนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลา จนชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดผลแห่งความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวต่อไป และยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย