กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสาจัดกิจกรรมในงาน “อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501 เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน และเป็นการรวมพลังของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา โดยการขับเคลื่อนบทบาท ภาระหน้าที่ ออกสู่สังคม โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงออกถึงเรื่องของวัฒนธรรม จารีตประเพณี เช่น การทำบายศรีสู่ขวัญ การสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน การสาธิตทอผ้าพื้นเมืองน่านด้วยกี่กระตุก นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงของกลุ่มพัฒนาสตรี 17 ตำบล เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

 


สำหรับผลการประกวดร้องเพลงของกลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง 17 ตำบล มีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบล ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบล แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบล นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ