ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

เข้าร่วมกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร” ณ อาคารปฎิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร” ในครั้งนี้ จัดโดย สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โดยความเป็นมาและบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ยังมีภารกิจต้องทำงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม แล้วนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านงานบริการวิชาการ เพื่อช่วยพัฒนายกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ เกษตรกร นำมาสู่ประสิทธิภาพทางการผลิต ทางการตลาด ความสามารถการแข่งขัน เพื่อนำมาสู่ความอยู่ดีกินดี ความมั่นคงทางอาหาร ของประชาชาจังหวัดน่าน สืบไป

โดยวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีดังนี้ 1)เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ผลงานการวิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ ที่พร้อมถ่ายทอด สู่ชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร 2)เพื่อแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากผลงานการบริการวิชาการ การถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในแบบ “ชิม ช้อป ใช้” ผ่านบูทนิทรรศการต่างๆ

ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ 1)กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 2)กิจกรรมการเสวนา ประเด็น “น่านเลี้ยงโคขุนได้จริงหรือ” โดย ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจังหวัดน่าน 3)กิจกรรมแสดงนิทรรศการองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ คลินิกแนะนำความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การตลาด การแปรรูปโคเนื้อ และแพะเนื้อ 4)กิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้” ผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ประมง การเกษตร และแปรรูป ซึ่งเป็นผลจากการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน ตลอดจนความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / ศูนย์เรียนรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ตลอดจนภาคีเครือข่ายวิสาหกิจขุมชน สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนันทบุรี จังหวัดน่าน / กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / วิสาหกิจผู้เลี้ยงหมูทุ่งขาม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายภาคการเกษตรในจังหวัดน่าน

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กันอย่างคับคั่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน