ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ สถาบันการวิจัยแห่งชาติ(วช) มทร.ล้านนา น่าน และชุมชนบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย จัดกิจกรรม “การพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ” ณ ชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และชุมชนบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย จัดกิจกรรม “การพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ” ณ ชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน”

ได้รับเกียรติจากนายสมบรูณ์ อุทังไข ปลัดอาวุโสอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายบุญธรรม จันขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้มาร่วมงาน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติให้การต้อนรับคณะของนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ได้นำทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ภายใต้โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมบ่อดินปั้น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาบูรณาการ ร่วมมือกับชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย

โดยมีบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนกิจกรรม โดยได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาต้นน้ำ การสร้างฝ่ายชลอน้ำ การปลูกป่า การพัฒนานวัฒกรรมบ่อดินปั้น การปล่อยพันธุ์ปลาสวยงามธรรมชาติ

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งคณะผู้จัดกิจกรรม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และเพื่อให้คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปเผยแพร่และปฏิบัติได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กันอย่างคับคั่ง