พมจ.เชียงราย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมศูนย์สตรีเชียงราย

วันที่ 22 เมษายน 2565  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 53 (1/2565) หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตรระยะสั้นในสถาบัน และโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายสานสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจฐานราก พึ่งพาตนเองได้ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร จำนวน 100 คน และ นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย กล่าวรายงานฯ  พร้อมนำเยี่ยมชมการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน  3 เดือน 1 เดือน และ ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพมีหลายหลักสูตร โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร

ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-723-950, 081-961-6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ