ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบคารวะ เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบคารวะ ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และกล่าวแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการในทุกด้านด้วยดี

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประชุมประจําเดือนมีนาคม 2565


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน โดยมีนายสำเริง แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน

ส่งรายชื่อและเอกสารสำนวนอุทธรณ์ของเกษตรกรจำนวน 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้พิจารณาคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน ร่วมหารือกับสหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

เพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร จำนวน 18 ราย 31 บัญชีมูลหนี้กว่า 4.3 ล้านบาท ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม สกท.พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรเวียงสา น่าน 2 ราย นอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านต้นต้อง จำนวน 2 รายได้ขอย้ายองค์กรไปอยู่กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านต้นต้อง ตำบลปิงหลวง

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2565 มีเกษตรกร ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน 16 ราย 41 บัญชี มูลหนี้กว่า 4.9 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรดังกล่าว