ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2565

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัญฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านและสมาซิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยจัดสรรเงินให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 20,000 บาท

โดยในปีนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 ในปีนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน

ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ในการมอบทุนครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานและเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี จำนวนมากและบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เช้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นการบูรณาการส่วนราชการ องค์กร และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในครั้งนี้แต่ละภาคส่วนได้รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มีการซักถามหารือแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลไกลการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณ สมทบทุนในการจัดหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดน่าน” ประจำปี 2565 จัดโดย จังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ้น ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ และสิ่งของบริจาค นำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการรับบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ ได้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทั่วไป

ได้มามอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เงินสด รถจักยานยนต์ รถจักรยาน ทีวีสี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว ที่นอน ผ้าห่มกันหนาว และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะนำไปเป็นรางวัลกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2565 นี้ ส่วนเงินรายได้ จะนำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนำไปช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่างๆ ในจังหวัดน่าน ต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ