น่าน-แพร่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ มุ่งส่งข่าวสารคุณภาพสู่ประชาชน

วันนี้ 25 ก.พ. 65 ที่ห้องมรกต โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และนางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

พร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์น่าน-แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐสร้างการสื่อสารเชิงรุก ครอบคลุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ป้องกันข่าวลวง เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการ

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสื่อมวลชนทั้งสองพื้นที่ นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จำนวน 30 คน


นอกจากนี้ยังจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านข่าว และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และประเด็น การนำเสนอภาพข่าวให้น่าสนใจ และนางสาวระรินธร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ประจำจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


………………………………………………