อำเภอปัว  เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ในกิจกรรมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 25 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณพื้นที่ดอยดินแดง  ป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ของหมู่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ตำบล ศิลาแลง อำเภอปัว   จังหวัดน่าน นายสมเกียรติ อาจสังข์  นายอำเภอปัว เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ในกิจกรรมทำแนวกันไฟ  เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชนของตำบลศิลาแลง  โดยมี จิตอาสา 904 วปร. จิตอาสาพระราชทาน  สมาชิก อาสารักษาดินแดน  เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลศิลาแลง  ต่างได้พร้อมใจกัน ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ด้วยความสมัครสมานสามัคคี  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

โดยในปี 2565 คาดว่า จากสภาพอากาศที่แห้ง และนิ่งหากมีการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามวิถีชีวิตดั่งเดิมของเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการเผา แขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ ปกคลุมทุกพื้นที่  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วย ซึ่งปัญหาหมอกควันไฟถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งจังหวัด  จำเป็นต้องทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี  จากปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้ง ควบคู่กับการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินของหัวใจ เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ


ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ทางอำเภอปัว จึงได้หมุนเวียน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น    ซึ่ง ตำบลศิลาแลง  ถือว่า เป็นตำบลนำร่องในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน” ซึ่งป่าชุมชนดอยดินแดง ถือว่าเป็นป่าต้นน้ำสาขา ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน   นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชน จิตอาสาพระราชทานและภาคส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาของช่วงฤดูแล้งโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร