ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นการบูรณาการส่วนราชการ องค์กร และภาคีเครือช่าย ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในครั้งนี้แต่ละภาคส่วนได้รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มีการซักถามหารือแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลไกลการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19