ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวที่ 1
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มทร.ล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”


บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยจัดขึ้นที่ 4 โรงเรียน คือ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง) โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย (สหวิทยาเขตเวียงป้อ) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา (สหวิทยาเขตศิลาทอง) และโรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) อำเภอเชียงกลาง (สหวิทยาเขตวรนคร) โดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง) และโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย (สหวิทยาเขตเวียงป้อ) ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในส่วนของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา (สหวิทยาเขตศิลาทอง) และโรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) อำเภอเชียงกลาง (สหวิทยาเขตวรนคร) ได้รับเกียรติจากร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดน่าน จำนวน 34 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 1,500 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3 วิชา ดังนี้ 1.วิชาคณิตศาสตร์ 2.วิชาวิทยาศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนและสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

ในกิจกรรมครั้งนี้ และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดกิจกรรม เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต่อไปในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน กันทุกคน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบูรณาการกับส่วนราชการ องค์กร และภาคีเครือช่าย ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม

เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรคนต้นน้ำ ให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกี้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้มีองค์กรในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน มีการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน

และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ ป่า ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1

ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกองเอกวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การประดับยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน

การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทุกอำเภอของจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และบริษัท ที่ทำงานร่วมกับบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำพูนทวีทรัพย์, บริษัท เอสเคเค คอนสตรัคชั่นแอนด์ทรัพพลาย จำกัด, บริษัท วีพีพีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, บริษัท วิทเคม โซลูชั่น จำกัด, บริษัท ซีพีอี แมนูแฟเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด, และบริษัท เมืองเงินเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรม กันทุกคน