ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบูรณาการกับส่วนราชการ องค์กร และภาคีเครือช่าย ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรคนต้นน้ำ

ให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกี้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้มีองค์กรในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน มีการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ ป่า ในจังหวัดน่าน

เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19