ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มทร.ล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในวันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ ที่ 2 โรงเรียน คือ เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ

มีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในฐานะประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสหวิทยาเขตศิลาทอง จำนวน 7 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 305 คน เข้าร่วมในโครงการฯ

โดยมีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 2 รายวิชา คือ 1.วิชาวิทยาศาสตร์ 2.วิชาภาษาอังกฤษ และเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในฐานะรองประธานสหวิทยาเขตวรนคร

เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตวรนคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 320 คน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาคณิตศาสตร์ 2.วิชาวิทยาศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ โดยในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้กับเด็กนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม

และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียนนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดกิจกรรม เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต่อไปในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน กันทุกคน