ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจ.เชียงราย เดินรณรงค์ ตีเกราะ เคาะไม้ไผ่ “อย่าเพิกเฉย” กับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงในครอบครัว (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพรุ่นที่ 45 (1/2561)

และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐ ฮ่วมใจ๋ ผู้หญิงและครอบครัวไทยปลอดภัย ไม่มีความรุนแรง โดยเดินรณรงค์ ตีเกราะ เคาะไม้ไผ่ “อย่าเพิกเฉย” กับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิง จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึงโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรง จำนวน 200 คน ภายใต้หัวข้อ “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” #หยุดคำร้าย ทำลายครอบครัว

ณรงค์ฤทธิ์  นุปิง  รายงาน