ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ อบจ.น่าน, มทร.ล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ในวันนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ ที่ 2 โรงเรียน คือ เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ประธานสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน กว่า 500 คน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาวิทยาศาสตร์ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ โดยในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 34 ทุน

ให้กับเด็กนักเรียน และเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย เลขาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ในนามสหวิทยาเขตเวียงป้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม โรงเรียนนาน้อย

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสหวิทยาเขตเวียงป้อ จำนวน 10 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน จำนวน 416 คน เข้าร่วมในโครงการฯ มีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาภาษาอังกฤษ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียนนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้นำคณาจารย์

และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดกิจกรรม เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต่อไปในอนาคต

โดยการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน กันทุกคน