ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 “คนพิการ ร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน” ณ พุทธมณฑลศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 “คนพิการ ร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน” ณ พุทธมณฑลศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีนางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์

เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดสรรให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ในการกำหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานตามประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม

เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค กับคนทั่วไป และเชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ขึ้น ตามหัวข้อ “คนพิการ ร่วมนำการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 300 คน โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับสถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน กิจกรรมการแสดงของคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่คนพิการได้รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพในการผลิต เพื่อหารายได้ และมีจับฉลากแจกของขวัญของรางวัลให้แก่คนพิการ อีกด้วย โดยการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่การจัดงานกันทุกคน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตัวแทนจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน

โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดในการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะจัดขึ้นที่ 4 โรงเรียน คือ ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง) โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา (สหวิทยาเขตเวียงป้อ) โรงเรียนปัว อำเภอปัว (สหวิทยาเขตวรนคร) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา (สหวิทยาเขตศิลาทอง)

เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน ได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป