ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน ,อบจ.น่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตัวแทนจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดในการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565

โดยจะจัดขึ้นที่ 4 โรงเรียน คือ ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง) โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา (สหวิทยาเขตเวียงป้อ) โรงเรียนปัว อำเภอปัว (สหวิทยาเขตวรนคร) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา (สหวิทยาเขตศิลาทอง)

เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน ได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป