ข่าว ประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2565

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร ในโครงการ “คืนชีวิตส้มสีทองเมืองน่าน บ้านผาขวาง”


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร ในโครงการ “คืนชีวิตส้มสีทองเมืองน่าน บ้านผาขวาง” ในพื้นที่บ้านผาขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาทางบริษัท ไฟฟ้าหสา จำกัด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดและทีมงานสำนักงานน่านได้เข้าไปร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า”

โดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ของบ้านผาขวาง โดยกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การสร้างฝายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ จนชาวบ้านในพื้นที่สามารถผันน้ำส่งไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส้มสีทอง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี

จนชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีส้มสีทองออกมาจำหน่ายและมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดผลแห่งความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยเกษตรกรในพื้นที่ ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

🔸️ข่าวที่ 2   ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565” ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565”

ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มี พ.ต.อ.เดชา ไชยอักษร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน / องค์กรณ์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ

3.เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของบุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีหน่วยงาน / องค์กรณ์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 7 ทีม

ได้แก่ 1)ทีมสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง 2)ทีมสถานีตำรวจภูธรงอบ 3)ทีมปกครองอำเภอทุ่งช้าง 4)ทีมสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 5)ทีมท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง 6)ทีมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอทุ่งช้าง และ 7)ทีมชมรมคนฮักบอลทุ่งช้าง

โดยกำหนดจัดให้มีการแข่งขันทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 รวม 11 วัน โดยการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณสนามฟุตบอลกันทุกคน

และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565” ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย